نظرشما راجع به عملکرد تعاونی پدیده مینودشت چیست؟


آمار:

عالی
آرا: 1188
96.8%  
خوب
آرا: 8
0.7%  
متوسط
آرا: 9
0.7%  
ضعیف
آرا: 22
1.8%  

تعداد رای دهندگان   1227