تاریخچه و موقعیت جغرافیایی خوابگاه

خوابگاه هجرت در سال 1377 تاسیس شد،موقعيت مکانی خوابگاه در محیطی آرام و در مسیر ساحلی رود چهل چای سرچشمه گرفته از آبهای کوهستانهای مینودشت و همجوار کوه گردشگری چراغ تپه در خیابان بعثت شرقی-جنب پل فلزی شقایق قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخچه-و-موقعیت-جغرافیایی-خوابگاه- هجرت- مینودشت