جزییات افزایش دستمزد 26 گروه شغلی

سایت امید مینودشت ازخبرگزاری مهر: نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه اول سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، تمامی ۲۶ گروه حقوقی در رشته های تخصصی حوزه عمران دارای افزایش حقوق هستند.

گروه رانندگان ماشین آلات حمل و نقل


این گروه شامل ۹ قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک رانندگان ماشین آلات حمل و نقل است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه افزایش نشان می دهد.

گروه رانندگان ماشین های سنگین


این گروه شامل ۱۱ قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک رانندگان ماشین های سنگین است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه ها دارای افزایش است.

گروه کارهای بنایی ابنیه ساختمان


این گروه شامل ۵ قلم از دستمزد انواع نیروی انسانی شاغل در کارهای بنایی ابنیه ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند.

گروه قالب بندی

این گروه شامل ۴ قلم از دستمزد انواع قالب بند چوبی است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند.

گروه قالب بند فلزی

این گروه شامل ۴ قلم از دستمزد انواع قالب بندهای فلزی است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند.

گروه آرماتوربند

این گروه شامل ۴ قلم از دستمزد انواع آرماتوربندها است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند.

گروه کارهای بتنی


این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع بتن کاران است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش است.

گروه اسکلت ساز ساختمان

این گروه شامل ۶ قلم از دستمزد انواع اسکلت سازان ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه این دوره با دوره قبل، مانند سایر گروه ها نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند.

گروه آهنگر در و پنجره ساز ساختمان

این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع آهنگران در و پنجره ساز ساختمان است. متوسط دستمزد نیروی انسانی هر دو قلم این گروه در این دوره نسبت به دوره قبل دارای افزایش هستند که بیشترین افزایش مربوط به آهنگر در و پنجره ساز درجه یک با ۱۰.۶ درصد است.

گروه عایق کار و آسفالت کار ابنیه ساختمان


این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع عایق کاران و آسفالت کاران ابنیه ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند.

گروه سیمان کار


این گروه شامل ۴ قلم از دستمزد انواع سیمان کاران است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش است.

گروه سنگ کار

این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع سنگ کاران است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند.

گروه کاشی کار


این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع کاشی کاران است. متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی هر دو قلم این گروه در این دوره نسبت به دوره قبل دارای افزایش می باشند که بیشترین  افزایش مربوط به کاشی کار درجه دو با ۱۴.۲ درصد است.

گروه گچ کار


این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع گچ کاران است. متوسط دستمزد نیروی انسانی هر دو قلم این دو گروه نسبت به دوره پیش دارای افزایش می باشند که گچ کار درجه دو با ۱۰ درصد از افزایش بیشتری نسبت به قلم دیگر برخوردار است.

گروه بنا و سنگ تراش ابنیه راه


این گروه شامل ۵ قلم از دستمزد انواع بنا و سنگ تراش ابنیه راه است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند.

گروه آسفالت کار راه و محوطه

این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع آسفالت کاران راه و محوطه است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش است.

گروه لوله کش تاسیسات ابنیه


این گروه شامل ۱۴ قلم از دستمزد انواع لوله کش های تاسیسات ابنیه است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند.

گروه عایق کار تاسیساتی

این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع عایق کاران تاسیساتی است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش هستند.

گروه کانال ساز


این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع کانال سازان است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انساین این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش شده است.

گروه سیم کش ساختمان

این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع سیم کش ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند.

گروه کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک

این گروه شامل ۵ قلم از دستمزد انواع کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک است. مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش است.

گروه کابل کش و مفصل بند فشار قوی


این گروه شامل ۴ قلم از دستمزد انواع کابل کش و مفصل بند فشار قوی است. مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند.

گروه کارگری

این گروه شامل ۲ قلم است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش هستند.

گروه شیشه بر

این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع شیشه بر است. مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش دستمزد است.

گروه نقاش ساختمان

این گروه شامل ۲ قلم بوده و مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش دستمزد است.

آلومینیوم کار

این گروه شامل ۲ قلم است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش دستمزد هستند.

جزییات-افزایش-دستمزد-26-گروه-شغلی